Mērķi un uzdevumi

Asociācija ir brīvprātīga, neatkarīga fizisku personu apvienība.

Asociācijas darbības mērķis ir atbalstīt un veicināt aktuārās zinātnes, prakses un izglītības attīstību, uzturēt un veicināt attiecības ar valsts un privātām institūcijām un dot intelektuālu ieguldījumu aktuāro, sociālekonomisko un finanšu problēmu risināšanā Latvijas Republikā.

Asociācijas darbības uzdevumi ir:

 • veicināt aktuārās zinātnes, prakses un izglītības attīstību Latvijā;
 • veicināt aktuāru profesionālo tālākizglītību;
 • veicināt un atbalstīt pētījumus aktuārās zinātnes un tās lietojumu jomā;
 • veicināt aktuāru radošo aktivitāti aktuārās zinātnes jomā;
 • izstrādāt un uzturēt aktuāru profesionālās ētikas kodeksu un nodrošināt tā normu ievērošanu;
 • apzināt, pārstāvēt un aizstāvēt aktuāru profesionālās intereses;
 • iesaistīties un darboties aktuāro zinātņu apritē pasaulē un pārstāvēt Latvijas aktuāru intereses ārvalstīs;
 • citi darbības uzdevumi, kas nav pretrunā ar pastāvošo likumdošanu.

Valde

Inga Helmane

Valdes priekšsēdētāja kopš 2011. gada.

Valdes locekle kopš 2005. gada.
Latvijas Aktuāru asociācijas biedre kopš 2010. gada. Latvijas Aktuāru asociācijas asociētā biedre kopš 2006. gada.

Kontakti

Tālrunis: +371 26547745

E-pasts: ihelmane@kpmg.com

Izglītība

2004.–līdz šim studijas  ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), Glāzgova, Lielbritānija.

2002.–2003. g. LU Ekonomikas un vadības fakultāte, augstākā profesionālā izglītība, ekonomista kvalifikācija grāmatvedībā.

1998.–2000. g. LU Fizikas un matemātikas fakultāte, dabas zinātņu maģistra grāds matemātikā (specializācija – varbūtību teorija un matemātiskā statistika).

1994.–1998. g. LU Fizikas un matemātikas fakultāte, dabas zinātņu bakalaura grāds matemātikā.

Darba pieredze

2009.–līdz šim KPMG CEE Risk and Actuarial services.

2005.–2009. g. SIA “KPMG Baltics”, revīzijas pakalpojumi.

2006.–2010. g. vieslektore Banku augstskolā.

2000.–2005. g. AAS “Sampo Dzīvība”.

1999.–2000. g. LU Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātiskās analīzes katedras lektore.

1998.–2000. g. LU Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātiskās analīzes katedras vecākā lietvede.

Andris Barlots

Valdes loceklis kopš 1997. gada.
Valdes loceklis kopš 1997. gada.
Latvijas Aktuāru asociācijas biedrs kopš 1997. gada.

Kontakti

Tālrunis: +371 67 506 996

E-pasts: andris.barlots@gmail.com

Izglītība

1998.–2000. g. Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē.

1994.–1998. g. Latvijas Universitāte, Vadības zinību bakalaura grāds.

1998.–1999. g. University of Vilnius (Lithuania), Institute of Actuaries (London), Faculty of Actuaries (Edinburgh), Advanced Actuarial Science Diploma.

1996.–1997. g. University of Vilnius (Lithuania), Institute of Actuaries (London), Faculty of Actuaries (Edinburgh), Actuarial Science Diploma.

Darba pieredze

2007.–šobrīd AAS “Balva”, galvenais aktuārs.

2001.–šobrīd AS “Helga”, ģenerāldirektors.

2007.–2009. g. AAS “Universalna”, padomes loceklis.

2004.–2007. g. AAS “Nordens AS”, galvenais aktuārs.

1997.–2001. g. AAS “Estora”, valdes priekšsēdētāja vietnieks, valdes loceklis, galvenais aktuārs.

1996.–1997. g. AAS “Estora”, galvenais aktuārs.

1994.–1996. g. AS “Latvijas Industriālā Banka”, ekonomists, Analītikas departamenta vadītājs.

Irina Genriha

Kontakti

Tālrunis: +371 29800416

E-pasts: irina.genriha@inbox.lv

Izglītība

2007.–2009. g. RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds ekonomikā.

2002.–2007. g. LU Fizikas un matemātikas fakultāte, maģistra grāds matemātikā.


Darba pieredze

2016.–šobrīd Kredītrisku modelēšanas nodaļas vadītāja, AS “Citadele Banka”. 

2014.–2016. g. aktuāre, AAS “Gjensidige Baltic”.

2012.–2014. g. vecākā analītiķe, AAS “Balta”.

2010.–2014. g. lektore “Dzīvības apdrošināšana” LU FMF un RTU IEVF.

2008.–2012. g. aktuāre Kredītrisku modelēšanas nodaļa, AS “DNB Banka”.

2006.–2008. g. aktuāre, AS “ERGO Latvija Dzīvība”.

Andrejs Matvejevs

Valdes priekšsēdētāja kopš ....gada

Kontakti

Tālrunis: +371 26015121

E-pasts: andrejs.matvejevs@rtu.lv

Izglītība

1999.–2000. g. Viļņā Lietuvas universitātē beidzis ar Lielbritānijas aktuāru institūtu organizētie kursi aktuārā matemātikā un ieguvis sertifikātu.
1986.–1989. g. aspirants Rīgas Tehniskā universitātē.

1980.–1985. g. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte Lietišķās matemātikas specialitāte, iegūtā inženiera matemātiķa kvalifikācija, diploms ar izcilību.

Darba pieredze

2005.–šim brīdim RTU, DIT fakultāte, profesors.

1998.–2000. g. A/S Atklātais pensiju fonds “Saules Stars”, aktuārs.
2004.–2008. g. Apdrošināšanas A/S “BALVA” aktuārs, galvenais aktuārs.
2002.–2005. g. RTU, DIT fakultāte, as.profesors.
1997.–2002. g. RTU, DIT fakultāte, docents.
1990.–1995. g. RTU ASTF, LM katedra, lektors.
1986.–1990. g. RTU ASTF, LM katedra, asistents.
1985. g. RTU ASTF, zinātniskais līdzstrādnieks.

Elīna Tilta-Gerika

Valdes locekle kopš 1997. gada
Latvijas Aktuāru asociācijas biedre kopš 1997. gada.

Kontakti

Tālrunis: +371 67 079 800

E-pasts: elina.tilta@seb.lv

Izglītība

1999. g. Viļņa, Aktuārzinību diploms.

1996. g. Viļņa, Aktuārzinību pamatlīmenis.
1996.–1998. g. LU Fizikas un Matemātikas fakultāte, maģistra grāds matemātikā.

1992.–1996. g. LU Fizikas un Matemātikas fakultāte, bakalaura grāds matemātikā.

Darba pieredze

27.07.2006.–šobrīd AAS “SEB Dzīvības apdrošināšana”, galvenā aktuāre.

27.07.2001.–27.07.2006. AAS “Balta Dzīvība”, galvenā aktuāre.

05.03.1996.–18.07.2001. AAS “Rīgas Slimokase”, aktuāre.

Irina Voronova

Valdes locekle kopš 2003. gada.
Latvijas Aktuāru asociācijas biedre kopš 1997. gada.

Kontakti

Tālrunis: +371 67 089 324

Tālrunis: +371 26 330 355

E-pasts: irina.voronova@rtu.lv

Izglītība

22.03.–26.03.1999. Dalība kursos “ Training the Trainers’ course with the Faculty and Institute of Actuaries”.

09.1998.–10.1999. Augstākā līmeņa aktuāru diploma kursi Viļņā, diploms „The Advanced Diploma in Actuarial Science”.
03.1996.–12.1996. Gada Aktuāras skola (Viļņa – Londona – Edinburga) (Certificate of Faculty of Mathematics, Vilnius University; Diploma in Actuarial Science Nr7).

11.12.1992. Rīga, RTU, Habilitācijas padome H-09, Dr. oec. diploms B-D Nr. 000399.
09.1975.–09.1980. Doktorantūra. Rīgas Politehniskais institūts, Disertācija aizstāvēta 1986. gadā, Ekonomikas zinātņu kandidāta grāds. Latvijas Zinātņu akadēmija, Ekonomikas institūts.

09.1968.–01.1975. Rīgas Politehniskais institūts, Inženiera-Ekonomikas fakultāte, inženiere-ekonomiste, diploms Nr N415335.

Darba pieredze

02.2013.–šobrīd RTU, IEVF, profesore;

12.2006.–01.2013. RTU, IEVF, asociēta profesore;

09.2002.–06.2009. Banku Augstskola, vieslektore;

09.2002.–08.2010. SIA ”Alberta Koledža”, programmas vadītāja;

11.1997.–03.2001. STA, docente, programmas vadītāja;

1993.–2006. RTU, IEF, docente;

09.1988.–1993. RPI, IEF, docente;

03.1975.–09.1988. RPI, IEF, asistente, vecākā pasniedzēja.

Jolanta Krastiņa

Valdes locekle kopš 2011. gada.
Latvijas Aktuāru asociācijas biedre kopš 2007. gada.

Kontakti

Tālrunis:  +371 29 204 361

E-pasts: krastinajolanta@gmail.com

Izglītība

2000.–2007. g. Aktuāru profesionālās izglītības studijas pašmācības ceļā Latvijas Aktuāru asociācijas biedra kvalifikācijai.

2000.–2003. g. Tālmācība Lielbritānijas Aktuāru Institūtā (tagad nosaukums Institute and Faculty of Actuaries).

1998.–2000. g. LU Fizikas un matemātikas fakultāte, dabas zinātņu maģistra grāds matemātikā (specializācija – varbūtību teorija un matemātiskā statistika).

1994.–1998. g. LU Fizikas un matemātikas fakultāte, dabas zinātņu bakalaura grāds matemātikā.

Darba pieredze

02.2013. - šobrīd RTU, IEVF. Profesore;

12.2006. - 01.2013. RTU, IEVF. Asociēta profesore;
09.2002. - 06.2009. Banku Augstskola. Vieslektore;
09.2002. - 08.2010. SIA ”Alberta Koledža”. Programmas vadītāja;
11.1997. - 03.2001. STA. Docente, programmas vadītāja;
1993. - 2006. RTU, IEF. Docente;
09.1988.- 1993. RPI, IEF. Docente;
03.1975 - 09.1988. RPI, IEF. Asistente, vecākā pasniedzēja.

Biedri

Pilntiesīgi biedri

Par asociācijas biedru var kļūt fiziska persona ar augstāko izglītību, ne jaunāka par 21 gadu, kura atzīst asociācijas statūtus, aktuāru profesionālās ētikas kodeksu un apņemas ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt asociācijas mērķa un uzdevumu īstenošanu.

Asociācijas biedru pienākumi ir:

 • ievērot asociācijas statūtus;
 • pildīt pārvaldes institūciju lēmumus;
 • ievērot asociācijas aktuāru profesionālās ētikas kodeksa normas;
 • regulāri maksāt biedra maksu;
 • ar savu darbību atbalstīt asociācijas mērķu un uzdevumu realizēšanu.

Asociācijas biedriem ir tiesības:

 • piedalīties asociācijas pārvaldes institūciju un revīzijas institūciju vēlēšanās un tikt ievēlētam asociācijas statūtos noteiktā kārtībā;
 • saņemt informāciju par asociācijas darbību, tostarp iepazīties ar visiem asociācijas institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem valdes noteiktajā kārtībā;
 • piedalīties citu asociāciju struktūrvienības darbībā;
 • publicēt savus darbus asociācijas izdevumos;
 • gūt organizatorisku un metodisku palīdzību savai profesionālajai, zinātniskajai vai izglītojošai darbībai saskaņā ar asociācijas darbības mērķiem;
 • gūt pieeju pie asociācijas rīcība esošās profesionālās, zinātniskās un izglītojošās informācijas;
 • izstāties no asociācijas, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.

Goda biedri

Asociācijas Kopsapulce par īpašiem nopelniem asociācijas mērķu un uzdevumu sasniegšanā un sekmēšanā vai īpašiem ieguldījumiem aktuārās zinātnes, prakses vai izglītības jomā var piešķirt saviem biedriem asociācijas Goda biedra nosaukumu.

Asociētie biedri

Par Asociēto Aktuāru asociācijas biedru var kļūt jebkurš biedra kandidāts, kurš rakstiski izteicis vēlēšanos par tādu kļūt, nokārtojis Asociētā Aktuāru asociācijas biedra kvalifikācijas eksāmenus un atbilst citām asociācijas noteiktajām prasībām.

Par Aktuāru asociācijas biedru var kļūt jebkurš asociētais Aktuāru asociācijas biedrs, kas rakstiski izteicis vēlēšanos par tādu kļūt, nokārtojis Aktuāru asociācijas biedra kvalifikācijas eksāmenus un atbilst citām asociācijas noteiktajām prasībām.

Biedru kandidāti

Lai kļūtu par asociācijas biedra kandidātu, asociācijas valdē ir jāiesniedz rakstveida iesniegums un jāmaksā biedra kandidāta regulāra maksa.

Asociācijas biedru kandidātiem ir tiesības:

 • gūt pieeju pie asociācijas rīcībā esošās profesionālās, zinātniskās un izglītojošās informācijas;
 • bez balss tiesībām piedalīties atklātajās asociācijas biedru Kopsapulcēs.