Mērķi un uzdevumi

Asociācija ir brīvprātīga, neatkarīga fizisku personu apvienība.

Asociācijas darbības mērķis ir atbalstīt un veicināt aktuārās zinātnes, prakses un izglītības attīstību, uzturēt un veicināt attiecības ar valsts un privātām institūcijām un dot intelektuālu ieguldījumu aktuāro, sociālekonomisko un finanšu problēmu risināšanā Latvijas Republikā.

Asociācijas darbības uzdevumi ir:

 • veicināt aktuārās zinātnes, prakses un izglītības attīstību Latvijā;
 • veicināt aktuāru profesionālo tālākizglītību;
 • veicināt un atbalstīt pētījumus aktuārās zinātnes un tās lietojumu jomā;
 • veicināt aktuāru radošo aktivitāti aktuārās zinātnes jomā;
 • izstrādāt un uzturēt aktuāru profesionālās ētikas kodeksu un nodrošināt tā normu ievērošanu;
 • apzināt, pārstāvēt un aizstāvēt aktuāru profesionālās intereses;
 • iesaistīties un darboties aktuāro zinātņu apritē pasaulē un pārstāvēt Latvijas aktuāru intereses ārvalstīs;
 • citi darbības uzdevumi, kas nav pretrunā ar pastāvošo likumdošanu.

Valde

Andris Barlots

Valdes priekšsēdētājs
Valdes loceklis
Latvijas Aktuāru asociācijas biedrs

kopš 1997. gada.

Kontakti

Tālrunis: +371 67 506 996

E-pasts: andris.barlots@gmail.com

Izglītība

1998. - 2000. g. Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

1994. - 1998. g. Latvijas Universitāte, Vadības zinību bakalaura grāds

1998. - 1999. g. University of Vilnius (Lithuania), Institute of Actuaries (London), Faculty of Actuaries (Edinburgh), Advanced Actuarial Science Diploma

1996. - 1997. g. University of Vilnius (Lithuania), Institute of Actuaries (London), Faculty of Actuaries (Edinburgh), Actuarial Science Diploma

Darba pieredze

2013. - šobrīd. Eksperts, konsultējošs aktuārs

2007. - 2013. g. AAS “Balva”, galvenais aktuārs

2007. - 2009. g. AAS “Universalna”, padomes loceklis

2004. - 2007. g. AAS “Nordens AS”, galvenais aktuārs

1997. - 2001. g. AAS “Estora”, valdes priekšsēdētāja vietnieks, valdes loceklis, galvenais aktuārs

1996. - 1997. g. AAS “Estora”, galvenais aktuārs

1994. - 1996. g. AS “Latvijas Industriālā Banka”, ekonomists, Analītikas departamenta vadītājs

Irina Genriha

Valdes locekle

Kontakti

Tālrunis: +371 29800416

E-pasts: irina.genriha@inbox.lv

Izglītība

2007. - 2009. g. RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds ekonomikā

2002. - 2007. g. LU Fizikas un matemātikas fakultāte, maģistra grāds matemātikā


Darba pieredze

2016. - šobrīd Kredītrisku modelēšanas nodaļas vadītāja, AS “Citadele Banka” 

2014. - 2016. g. aktuāre, AAS “Gjensidige Baltic”

2012. - 2014. g. vecākā analītiķe, AAS “Balta”

2010. - 2014. g. lektore “Dzīvības apdrošināšana” LU FMF un RTU IEVF

2008. - 2012. g. aktuāre Kredītrisku modelēšanas nodaļa, AS “DNB Banka”

2006. - 2008. g. aktuāre, AS “ERGO Latvija Dzīvība”

Andrejs Matvejevs

Valdes loceklis

Kontakti

Tālrunis: +371 26015121

E-pasts: andrejs.matvejevs@rtu.lv

Izglītība

1999. - 2000. g. Viļņā Lietuvas universitātē beidzis ar Lielbritānijas aktuāru institūtu organizētie kursi aktuārā matemātikā un ieguvis sertifikātu

1993.g. LR Inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.)

1986. - 1989. g. aspirants Rīgas Tehniskā universitātē

1980. - 1985. g. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte Lietišķās matemātikas specialitāte, iegūtā inženiera matemātiķa kvalifikācija, diploms ar izcilību

Darba pieredze

2005. - šim brīdim RTU, DIT fakultāte, profesors, vadošais pētnieks

2004. - 2008. g. Apdrošināšanas A/S “BALVA” aktuārs, galvenais aktuārs
2002. - 2005. g. RTU, DIT fakultāte, as.profesors
1997. - 2002. g. RTU, DIT fakultāte, docents

1998. - 2000. g. A/S Atklātais pensiju fonds “Saules Stars”, aktuārs

1990. - 1995. g. RTU ASTF, LM katedra, lektors
1986. - 1990. g. RTU ASTF, LM katedra, asistents
1985. g. RTU ASTF, zinātniskais līdzstrādnieks

Baiba Močāne

Valdes locekle

Kontakti

Tālrunis: +371 26544915

E-pasts: baiba.mocane@gmail.com

Izglītība

- Banku augstskola, maģistra grāds ekonomikā, finanšu vadības specialitātē 
- RTU Informācijas un datorzinību fakultāte, bakalaura grāds finanšu infromācijas tehnoloģijās
- LU Fizikas un matemātikas fakultāte, bakalaura grāds matemātikā un statistikā

- Kurss „Actuarial modelling” Zalcburgā Aktuārās zinātnes institūts (Salzburg Institute of Actuarial Studies)
- Kurss „Advanced Statistical Methods in Insurance” Zalcburgā Aktuārās zinātnes institūts (Salzburg Institute of Actuarial Studies)


Darba pieredze

2016. - šim brīdim Galvenais aktuārs Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle

2007. - 2016. g. Aktuāra departamenta vadītāja (Appointed actuary) IJSC Gjensidige Baltic
2004. -  2007. g. Aktuāre JSC Parex Insurance company (pašlaik IJSC Gjensidige Baltic)
1997. - 2001. g. Grāmatvede JSC LPPT

Ilze Zariņa

Valdes locekle

Kontakti

Tālrunis: +371 29419197

E-pasts: ilzezarina@inbox.lv

Izglītība

- Pašlaik - RTU doktorantūras studijas Inženierekonomikas un vadības fakultātē

- Pašlaik - Zalcburgas Aktuārās zinātnes institūts (Salzburg Institute of Actuarial Studies)

- RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds ekonomikā, Aktuārās analīzes specialitātē 

- RTU Informācijas un datorzinību fakultāte, bakalaura grāds finanšu inženierijāDarba pieredze

2019. - šim brīdim Galvenā aktuāra vietnieks AAS “BTA Baltic Insurance Company”(Vienna Insurance group)
2014. - 2019. Vecākais aktuārs AAS “BTA Baltic Insurance Company”

(Vienna Insurance group)

Jolanta Krastiņa

Valdes locekle

Kontakti

Tālrunis: 

E-pasts: krastinajolanta@gmail.com

Izglītība

- LU Fizikas un matemātikas fakultāte, maģistra grāds matemātikā
- LU Fizikas un matemātikas fakultāte, bakalaura grāds matemātikā
- Nokārtoti aktuāru mācību kursu un profesionalitātes eksāmeni Latvijas Aktuāru asociācijāDarba pieredze

2014. - šobrīd AAS "Balta" Aktuāru pārvaldes vadītāja
2018. - 2019.g. LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes lektore
2012. - 2014.g. AAS "Balta" risku vadītāja, iekšējā modeļa pārvaldības vadītāja, Solvency II projekta vadītāja
2006. - 2011.g. AAS "Seesam Latvia" galvenais aktuārs
2000. - 2006.g. AAS "Seesam Life Latvia" aktuāra asistente, klientu apkalpošanas vadītāja

Biedri

Pilntiesīgi biedri

Par asociācijas biedru var kļūt fiziska persona ar augstāko izglītību, ne jaunāka par 21 gadu, kura atzīst asociācijas statūtus, aktuāru profesionālās ētikas kodeksu un apņemas ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt asociācijas mērķa un uzdevumu īstenošanu.

Asociācijas biedru pienākumi ir:

 • ievērot asociācijas statūtus;
 • pildīt pārvaldes institūciju lēmumus;
 • ievērot asociācijas aktuāru profesionālās ētikas kodeksa normas;
 • regulāri maksāt biedra maksu;
 • ar savu darbību atbalstīt asociācijas mērķu un uzdevumu realizēšanu.

Asociācijas biedriem ir tiesības:

 • piedalīties asociācijas pārvaldes institūciju un revīzijas institūciju vēlēšanās un tikt ievēlētam asociācijas statūtos noteiktā kārtībā;
 • saņemt informāciju par asociācijas darbību, tostarp iepazīties ar visiem asociācijas institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem valdes noteiktajā kārtībā;
 • piedalīties citu asociāciju struktūrvienības darbībā;
 • publicēt savus darbus asociācijas izdevumos;
 • gūt organizatorisku un metodisku palīdzību savai profesionālajai, zinātniskajai vai izglītojošai darbībai saskaņā ar asociācijas darbības mērķiem;
 • gūt pieeju pie asociācijas rīcība esošās profesionālās, zinātniskās un izglītojošās informācijas;
 • izstāties no asociācijas, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.

Goda biedri

Asociācijas Kopsapulce par īpašiem nopelniem asociācijas mērķu un uzdevumu sasniegšanā un sekmēšanā vai īpašiem ieguldījumiem aktuārās zinātnes, prakses vai izglītības jomā var piešķirt saviem biedriem asociācijas Goda biedra nosaukumu.

Asociētie biedri

Par Asociēto Aktuāru asociācijas biedru var kļūt jebkurš biedra kandidāts, kurš rakstiski izteicis vēlēšanos par tādu kļūt, nokārtojis Asociētā Aktuāru asociācijas biedra kvalifikācijas eksāmenus un atbilst citām asociācijas noteiktajām prasībām.

Par Aktuāru asociācijas biedru var kļūt jebkurš asociētais Aktuāru asociācijas biedrs, kas rakstiski izteicis vēlēšanos par tādu kļūt, nokārtojis Aktuāru asociācijas biedra kvalifikācijas eksāmenus un atbilst citām asociācijas noteiktajām prasībām.

Biedru kandidāti

Lai kļūtu par asociācijas biedra kandidātu, asociācijas valdē ir jāiesniedz rakstveida iesniegums un jāmaksā biedra kandidāta regulāra maksa.

Asociācijas biedru kandidātiem ir tiesības:

 • gūt pieeju pie asociācijas rīcībā esošās profesionālās, zinātniskās un izglītojošās informācijas;
 • bez balss tiesībām piedalīties atklātajās asociācijas biedru Kopsapulcēs.