top of page

Mērķi un uzdevumi

Asociācija ir brīvprātīga, neatkarīga fizisku personu apvienība.
Asociācijas darbības mērķis ir atbalstīt un veicināt aktuārās zinātnes, prakses un izglītības attīstību, uzturēt un veicināt attiecības ar valsts un privātām institūcijām un dot intelektuālu ieguldījumu aktuāro, sociālekonomisko un finanšu problēmu risināšanā Latvijas Republikā.

Asociācijas darbības uzdevumi ir:
 • veicināt aktuārās zinātnes, prakses un izglītības attīstību Latvijā;

 • citi darbības uzdevumi, kas nav pretrunā ar pastāvošo likumdošanu.

 • veicināt aktuāru profesionālo tālākizglītību;

 • veicināt un atbalstīt pētījumus aktuārās zinātnes un tās lietojumu jomā;

 • veicināt aktuāru radošo aktivitāti aktuārās zinātnes jomā;

 • izstrādāt un uzturēt aktuāru profesionālās ētikas kodeksu un nodrošināt tā normu ievērošanu;

apzināt, pārstāvēt un aizstāvēt aktuāru profesionālās intereses;

 • iesaistīties un darboties aktuāro zinātņu apritē pasaulē un pārstāvēt Latvijas aktuāru intereses ārvalstīs;

Latvijas Aktuāru Asociācija - mērķi un uzdevumi

Valde

Baiba Močāne
Baiba Močāne

Valdes priekšsēdētājs

Kontakti

Tālrunis: +371 26544915

E-pasts: baiba.mocane@gmail.com

CV

Andrejs Matvejevs
Andrejs Matvejevs

Valdes loceklis

Kontakti

CV

Ilze Zariņa-Cīrule
Ilze Zariņa-Cīrule

Valdes loceklis

Kontakti

Tālrunis: +371 29419197

E-pasts: ilze.zarina@bta.lv

CV

Elīna Tilta-Gerika
Elīna Tilta-Gerika

Valdes loceklis

Kontakti

CV

Irina Voronova
Irina Voronova

Valdes loceklis

Kontakti

CV

Velta Dzene
Velta Dzene

Valdes loceklis

Kontakti

E-pasts: pvelta@latnet.lv

CV

Inta Cīmure
Inta Cīmure

Valdes loceklis

Kontakti

CV

Biedri

Pilntiesīgi biedri

Par asociācijas biedru var kļūt fiziska persona ar augstāko izglītību, ne jaunāka par 21 gadu, kura atzīst asociācijas statūtus, aktuāru profesionālās ētikas kodeksu un apņemas ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt asociācijas mērķa un uzdevumu īstenošanu.

Asociācijas biedru pienākumi ir:

 • ievērot asociācijas statūtus;

 • ar savu darbību atbalstīt asociācijas mērķu un uzdevumu realizēšanu.

 • pildīt pārvaldes institūciju lēmumus;
 • ievērot asociācijas aktuāru profesionālās ētikas kodeksa normas;
 • regulāri maksāt biedra maksu;

Asociācijas biedriem ir tiesības:

 • piedalīties asociācijas pārvaldes institūciju un revīzijas institūciju vēlēšanās un tikt ievēlētam asociācijas statūtos
  noteiktā kārtībā;

 • saņemt informāciju par asociācijas darbību, tostarp iepazīties ar visiem asociācijas institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem valdes noteiktajā kārtībā;

 • piedalīties citu asociāciju struktūrvienības darbībā;

 • publicēt savus darbus asociācijas izdevumos;

 • gūt organizatorisku un metodisku palīdzību savai profesionālajai, zinātniskajai vai izglītojošai darbībai saskaņā ar asociācijas darbības mērķiem;

 • gūt pieeju pie asociācijas rīcība esošās profesionālās, zinātniskās un izglītojošās informācijas;

 • izstāties no asociācijas, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.

Goda biedri

Asociācijas Kopsapulce par īpašiem nopelniem asociācijas mērķu un uzdevumu sasniegšanā un sekmēšanā vai īpašiem ieguldījumiem aktuārās zinātnes, prakses vai izglītības jomā var piešķirt saviem biedriem asociācijas Goda biedra nosaukumu.

LAA Goda biedri

Asociētie biedri

Par Asociēto Aktuāru asociācijas biedru var kļūt jebkurš biedra kandidāts, kurš rakstiski izteicis vēlēšanos par tādu kļūt, nokārtojis Asociētā Aktuāru asociācijas biedra kvalifikācijas eksāmenus un atbilst citām asociācijas noteiktajām prasībām.

 

Par Aktuāru asociācijas biedru var kļūt jebkurš asociētais Aktuāru asociācijas biedrs, kas rakstiski izteicis vēlēšanos par tādu kļūt, nokārtojis Aktuāru asociācijas biedra kvalifikācijas eksāmenus un atbilst citām asociācijas noteiktajām prasībām.

Biedru kandidāti

Lai kļūtu par asociācijas biedra kandidātu, asociācijas valdē ir jāiesniedz rakstveida iesniegums un jāmaksā biedra kandidāta regulāra maksa.

Asociācijas biedru kandidātiem ir tiesības:

 • gūt pieeju pie asociācijas rīcībā esošās profesionālās, zinātniskās un izglītojošās informācijas;

 • bez balss tiesībām piedalīties atklātajās asociācijas biedru Kopsapulcēs.
bottom of page