top of page
bgImage

Latvijas Aktuāru asociācija

Mūsu mērķis – veicināt aktuārās zinātnes, prakses un izglītības attīstību Latvijā.

Aktuāru profesijas apraksts

aktuaru-profesijas-apraksts

Vārdam “aktuārs” profesionālās nodarbinātības ziņā ir divas nozīmes.

Pirmā nozīme ir valstiskā regulējuma izpratnē. Proti, profesija “aktuārs” ir iekļauta Latvijas Republikas profesiju katalogā. Tas nozīmē, ka iestāde, uzņēmums vai cita institūcija, kuras darbībā ir nepieciešams veikt noteikta rakstura darbu, kas aprakstīts profesiju kataloga attiecīgajā sadaļā, var izveidot štata vietu ar nosaukumu “aktuārs” un pieņemt darbinieku, kas darba devēja ieskatā ir spējīgs veikt šo darbu.

Otra nozīme ir profesionālās varēšanas izpratnē. Šī nozīme ir pat svarīgāka kā pirmā, jo raksturo nevis amatu (“štata vietu”), kurā darbinieks strādā, bet specifisku profesionālās varēšanas potenciālu.

 

Šajā izpratnē nodarbinātais pat var ieņemt amatu ar pavisam citu nosaukumu, bet būt aktuārs – profesionālis. Šajā izpratnē tiesības lietot šādu sava profesionālisma apzīmējumu persona var iegūt, kļūstot par Aktuāru asociācijas (pilno) biedru (Fellow of Actuarial association – FAA). Profesionālisma standarts FAA ir noteikts starptautiski – to formulē starptautiskais pasaules aktuāru forums – International Actuarial Association, kas apvieno valstu nacionālās Aktuāru asociācijas.

Latvijas Aktuāru Asociācija

Profesionālās prasības

profesionalas-prasibas

Izglītības prasības

Profesionālisma standarta pirmā pakāpe ir prasības aktuāra izglītībai.

Globālā mērogā pamatprasības aktuāra izglītībai formulē (un periodiski atjauno) pasaules nacionālo aktuāru asociācijas forums – International Actuarial Association (IAA). Lai konkrētā nacionālā Aktuāru asociācija varētu būt IAA biedrs, tās izglītības prasībām ir jāatbilst IAA prasībām. Eiropas Savienības valstu Aktuāru asociāciju forumam Group Consultative arī ir definētas izglītības prasības, kas konceptuāli neatšķiras no IAA prasībām.

Tā kā Latvijas aktuāru asociācija ir mazskaitlīga, nav iespējams izveidot un uzturēt savu izglītības prasību sistēmu, tāpēc Latvijas Aktuāru asociācija izmanto Lielbritānijas Aktuāru asociācijas izglītības prasības.

Aktuāra izglītības prasības var nosacīti sadalīt divās pakāpēs – mācību kursi un profesionālās kvalifikācijas (profesionalitātes) eksāmens. Mācību kursus var apgūt un pārbaudes eksāmenus nokārtot gan Universitātēs, gan citos organizētos pasākumos (piemēram: European Actuarial Academy). Pēc mācību kursu pabeigšanas pretendents var tikt uzņemts aktuāru asociācijā kā tās asociētais biedrs. Biedra (FAA) statusu var iegūt pēc profesionalitātes eksāmena nokārtošanas, ko organizē Latvijas aktuāru asociācija.

Lielbritānijas Aktuāru asociācijas izglītības prasības:

http://www.actuaries.org.uk/students/pages

Jākārto:

- visi CT un CA sērijas eksāmeni;
- divi no ST sērijas eksāmeniem un viens no SA sērijas eksāmeniem (pēc izvēles).

Profesionālās attīstības stratēģija (CPD)

Kas ir CPD?

Profesionālās attīstības stratēģija (turpmāk tekstā CPD) ir nepārtraukta zināšanu un tehnisko, personālo, profesionālo prasmju un kompetences attīstīšana visā profesionālās darbības laikā.

 

CPD nozīmē indivīdu attīstību, īpašu uzmanību pievēršot aktuāra tehnisko prasmju attīstībai saistībā ar profesionālajām un vadīšanas prasmēm, profesionālo un personisko īpašību, tādām kā lēmumu neietekmējamība, un prasmīga laika plānošanas attīstībai.

CPD nepieciešamība

 • Aktuārs nedrīkst pazaudēt saikni ar vidi, kurā tas strādā.

Aktuāram jābūt informētam par spēkā esošajiem aktuāriem darbības standartiem vai to modifikācijām.

Ētikas kodekss

Ētikas kodekss nosaka profesionālos un ētikas standartus un pamatprincipus, kuri jāievēro aktuāriem. Aktuāriem jāpakļaujas Ētikas kodeksa noteikumiem un jāseko izmaiņām šajos noteikumos, sniedzot profesionālus pakalpojumus. Ētikas kodeksa noteikumi attiecas vienādi uz visiem profesionāliem aktuāriem Latvijas Republikā.

 

Ētikas kodekss balstīts uz pieņēmumu, ka aktuāru profesijas mērķis ir strādāt pēc labākajiem profesionālajiem standartiem, lai sasniegtu augstāku pakalpojumu izpildes līmeni un kopumā apmierinātu sabiedrības intereses.

Saturs

Objektivitāte (Objectivity).

 • Profesionālais godīgums (Professional Integrity).

 • Ētikas kodekss

 • Kvalifikācija (Qualification Standards).
 • Prakse (Standards of Practice).
 • Apmaksa (Disclosure).
 • Interešu konflikti (Conflict of Interest).
 • Darba rezultātu izmantošana (Control of Work Product).
 • Konfidencialitāte (Confidentiality).
 • Pakalpojumu sniegšana un sadarbība (Courtesy and Cooperation).
 • Reklāma un sludinājumi (Advertising).
 • Tituli un apzīmējumi (Titles and Designations).
 • Disciplinārās procedūras (Collateral Obligations).
 • Ziņojumu sagatavošana (Reporting).
 • Prakse ārzemēs (Foreign Practice).
bottom of page